εκδόσεις

 

 

              


Στις δραστηριότητες του Μουσικού Συλλόγου
ΕΡΑΤΩ, όπως αυτές προκύπτουν και από το
καταστατικό του, συμπεριλαμβάνονται και η
έκδοση βιβλίων μουσικής. Στα άμεσα σχέδιά
του είναι και η έκδοση μουσικών συγγραμμάτων